ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a Mindenki Fogadjon Örökbe egy kiskutyát Alapítvány (székhely: 1136 Budapest,
Tátra utca 5/C. 3/2.; nyilvántartási szám: 01-01-0012720) (a továbbiakban „MFÖEK” vagy „Adatkezelő”) „MFÖEK a
színfalak mögött” elnevezésű hírlevelére (a továbbiakban: „Hírlevél”) történő feliratkozáshoz és a Hírlevél
kézbesítéséhez szükséges személyes adatszolgáltatásra és a személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Adatkezelés célja:

A Hírlevél kézbesítése az ehhez kifejezetten hozzájárulásukat adó személyek részére, mely Hírlevélben az Adatkezelő a
feliratkozókat örökbefogadás, szervezeti tevékenységek, szervezet tagjainak bemutatása, városi kutyázás tárgyban
tájékoztatja.

Címzett:

A személyes adatok hozzáférhetővé válnak a MFÖEK Hírlevél kiküldéséért felelős önkéntesei részére, akik azokat
kizárólag a Hírlevél kiküldése érdekében érdekében kezelik.

Adatfeldolgozók:

Az adatkezelés során adatfeldolgozók igénybevételére nem kerül sor.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet bármikor visszavonhat, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama:

Érintett az adatainak a megadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de
legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 3 (három) évig kezelje.

Az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő gondoskodik a megfelelő védelemről annak érdekében, hogy biztosítsa a kezelt személyes adatok
védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések megakadályozzák a személyes
adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (adatvédelmi
incidenseket). Az adatkezelés nem jár az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre történő átadásával.

Érintetti jogok:

Az érintettet az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

a. Tájékoztatáshoz való jog: bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérésére az
Adatkezelő tájékoztatást nyújt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, címzettekről, érintetti
jogokról, panasz benyújtásának lehetőségéről.

b. Hozzáféréshez való jog: Az érintett hozzáférhet személyes adataihoz, illetve azokról másolatot kérhet.

c. Helyesbítéshez való jog: bármikor jogosult a kezelt adatai pontosítását vagy kiegészítését kérni.

d. Tiltakozási jog: tiltakozhat adatai kezelése ellen.

e. Törléshez való jog: jogosult az adatai törlését kérni, amennyiben

i. az adatkezelésre már nincs szükség, vagy

ii. az adatai jogellenesen kerülnek kezelésre.

f. Hozzájárulás visszavonásához való jog: bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, mely esetben az Adatkezelő
az Adatokat törli vagy visszafordíthatatlanul azonosíthatatlanná teszi.

g. Adatkezelés korlátozásához való jog: kérheti az adatkezelés korlátozását,

i. amennyiben vitatott az adatok pontossága (a korlátozás mindaddig tart, amíg ki nem derül, hogy az adatokat
pontosítani szükséges vagy sem),

ii. ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok korlátozását,

iii. ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra a meghatározott célból, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

h. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy erre vonatkozó kérelme alapján a rá vonatkozó az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetve ezeket az
adatokat az Adatkezelő egy másik, az érintett által megjelölt adatkezelőnek továbbítsa.

1

Az érintetti kérelem teljesítéséről annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja az
Adatkezelő az érintettet. Az érintettek az adataiknak kezelésével kapcsolatos nyilatkozataikat, illetve észrevételeiket,
kérdéseiket postai úton a Mindenki Fogadjon Örökbe egy kiskutyát Alapítvány nevére szóló, a 1136 Budapest, Tátra utca
5/C. 3/2. címre küldött levélben, illetve a e-mail címre küldött e-mail üzenetben tehetik meg. Kérjük,
hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos kérésük, kérdésük, észrevételük van, a vonatkozó megkeresésükben a(z)
„MFÖEK HÍRLEVÉL” tárgyat jelöljék meg.

Jogorvoslathoz való jog: Jogaiknak megsértése esetén az érintettek jogosultak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük
szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: , honlap:
https://naih.hu/) bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.